Thursday, November 7, 2013

Ship-Confirm API


CREATE OR REPLACE PROCEDURE ship_confirm (p_delivery_id     IN     NUMBER,
                                          p_shipment_date   IN     DATE,
                                          x_return_status      OUT VARCHAR2,
                                          x_error_message      OUT VARCHAR2)
IS
   v_api_version_number        NUMBER := 1;
   v_init_msg_list             VARCHAR2 (300);
   v_commit                    VARCHAR2 (300);
   v_msg_data                  VARCHAR2 (10000);
   v_msg_summary               VARCHAR2 (32766);
   v_msg_details               VARCHAR2 (32766);
   v_errbuf                    VARCHAR2 (1000);
   v_retcode                   VARCHAR2 (1000);
   v_mode                      VARCHAR2 (100);
   v_action_code               VARCHAR2 (15);
   v_delivery_name             VARCHAR2 (30);
   v_detail_id                 VARCHAR2 (20);
   v_shipped_quantity          NUMBER (10);
   v_ordered_quantity          NUMBER (10);
   v_counter_wsh_del_leg       NUMBER (10);
   v_temp_ship_quant           NUMBER (10);
   v_update_flg                VARCHAR2 (1);
   v_header_id                 NUMBER;
   v_line_id                   NUMBER;
   v_interface_all_result      NUMBER;
   v_ship_confirm_api_result   VARCHAR2 (100);
   v_source_code               VARCHAR2 (150);
   v_delivery_detail_id        NUMBER;
   v_lot_number                VARCHAR2 (32);
   v_subinventory              VARCHAR2 (10);
   v_delivery_id               NUMBER;
   v_msg_count                 NUMBER;
   v_shipped_date              DATE;
   -------------------------------------------------------------------------------
   /* OUT Parameters */
   -------------------------------------------------------------------------------
   v_trip_id                   VARCHAR2 (30);
   v_trip_name                 VARCHAR2 (30);
   v_rowid                     VARCHAR2 (30);
BEGIN
   v_delivery_id := p_delivery_id;
   v_action_code := 'CONFIRM';
   -- The action code for creating trip
   v_shipped_date := p_shipment_date;                              -- sysdate;

   -------------------------------------------------------------------------------
   -- Call to WSH_DELIVERIES_PUB.Delivery_Action.
   -------------------------------------------------------------------------------
   DBMS_OUTPUT.put_line ('In  ship_confirm Delivery ID:' || v_delivery_id);
   wsh_deliveries_pub.delivery_action (
      p_api_version_number        => 1.0,
      p_init_msg_list             => v_init_msg_list,
      x_return_status             => x_return_status,
      x_msg_count                 => v_msg_count,
      x_msg_data                  => v_msg_data,
      p_action_code               => v_action_code,
      p_delivery_id               => v_delivery_id,
      p_delivery_name             => NULL,
      p_asg_trip_id               => NULL,
      p_asg_trip_name             => NULL,
      p_asg_pickup_stop_id        => NULL,
      p_asg_pickup_loc_id         => NULL,
      p_asg_pickup_loc_code       => NULL,
      p_asg_pickup_arr_date       => NULL,
      p_asg_pickup_dep_date       => NULL,
      p_asg_dropoff_stop_id       => NULL,
      p_asg_dropoff_loc_id        => NULL,
      p_asg_dropoff_loc_code      => NULL,
      p_asg_dropoff_arr_date      => NULL,
      p_asg_dropoff_dep_date      => NULL,
      p_sc_action_flag            => 'S',
      p_sc_intransit_flag         => 'Y',
      p_sc_close_trip_flag        => 'Y',
      p_sc_create_bol_flag        => 'N',
      p_sc_stage_del_flag         => 'Y',
      p_sc_trip_ship_method       => NULL,
      p_sc_actual_dep_date        => v_shipped_date,
      --Provide Actual Ship Date
      p_sc_report_set_id          => NULL,
      p_sc_report_set_name        => NULL,
      p_sc_defer_interface_flag   => 'N',
      p_wv_override_flag          => NULL,
      x_trip_id                   => v_trip_id,
      x_trip_name                 => v_trip_name);
   DBMS_OUTPUT.put_line (
      'delivery_action SHIP-CONFIRM x_return_status  : ' || x_return_status);

   IF (x_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success)
   THEN
      wsh_util_core.get_messages ('Y',
                                  v_msg_summary,
                                  v_msg_details,
                                  v_msg_count);

      IF v_msg_count > 1
      THEN
         v_msg_data := v_msg_summary || v_msg_details;
      ELSE
         v_msg_data := v_msg_summary;
      END IF;

      x_error_message := v_msg_data;
      x_return_status := 'E';
      DBMS_OUTPUT.put_line (
            'Error message from wsh_deliveries_pub.delivery_action v_msg_data:'
         || v_msg_data);

      IF     v_msg_data LIKE
                '%Delivery ' || TRIM (v_delivery_id) || ' has null Weight%'
         AND INSTR (UPPER (v_msg_data),
                    'ERROR',
                    1,
                    2) = 0
      THEN
         x_return_status := 'S';
         x_error_message := NULL;
      ELSE
         ROLLBACK;
      END IF;
   ELSE
      x_return_status := 'S';
   END IF;
EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
      x_return_status := 'E';
      x_error_message := SQLCODE || ':' || SUBSTR (SQLERRM, 1, 200);
      DBMS_OUTPUT.put_line ('Error :' || x_error_message);
END;

1 comment:

 1. dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  công ty luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữchỗ, linh hồn lực đều bừng lên, sau đó, vặn vẹo tới cực điểm hư không, đột nhiên có một chút run, sau đó, một tòa thật lớn Linh Hồn Quang Môn tại Tiêu Viêm phía sau chậm rãi hiện lên, sau đó, càng tỏ ra ngưng thực đứng lên.

  Linh Hồn Quang Môn hiện lên sát na, nơi tại nơi tại địa phương nhất thời biến thành vàng óng ánh vẻ, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang cánh cửa trong tuôn ra.

  Ầm ầm!

  Thiên địa tại đây một chốc ầm ầm run, phảng phất đột nhiên gian biến thành nồi chảo, mà này thiên địa năng lượng, còn lại là trong đó phí mỡ, rầm rầm điên cuồng bạo động phía, vậy cảnh tượng, sau đó kia một cổ kinh khủng hấp lực đánh về phía kia Nghiệt Xỉ Ma Hổ! Kia Nghiệt Xỉ Ma Hổ tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm, tâm tình càng thêm không an phận đứng lên. Một tiếng thanh bén nhọn hơn nữa điên cuồng tiếng gầm gừ tại đây phương thiên địa vang lên.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.